CENY BILETÓW NA PŁYWALNI MIEJSKIEJ - WODNIK


 Cennik obowiązuje od dnia 26-04-2018r.   

I.   Ceny biletów:
[Rozmiar: 196865 bajtów]
Korzystanie z wanny z hydromasażem w cenie biletu.
 
II.   Opłata za korzystanie ze zjeżdżalni:

       1 zjazd - 0,30 zł.

III.  Opłata za korzystanie z sauny:

1) sauna sucha i mokra ( w godzinach 17:00 - 21:00 od października do kwietnia)
            (
 w godzinach 18:00 - 21:00 od maja do września):
        a)wejście indywidualne 7,50 zł za 20 min (dopłata 1,00 zł za każde rozpoczęte następne 5 min)
        b) indywidualna rezerwacja całej sauny w godz. 9:00 - 17:00 - 60,00 zł za 40 min
            (max 10 osób). Zgłoszenie rezerwacji i opłata powinny być dokonane na 2 godziny  
            przed  rozpoczęciem korzystania.
        c) karnet o wartości 50,00 zł uprawniający do wykorzystania 160 minut (tj. 8 wejść po 20 min) ważny 30 dni od
            daty nabycia (karnet nie uprawnia do wejścia poza kolejnością
2) sauna z koloroterapią ( w godz. 16.00-21.00)- wejście indywidualne 9,00 zł za 30 minut (dopłata 1,00 zł za każde rozpoczęte następne 5 min).


IV.   Opłata za korzystanie z solarium:

        za 1 minutę - 0,95 zł.

 
V.    Karnety :

1.   karnet z 15% rabatem o wartości  min.  45,00 zł. (do wykorzystania w ciągu   30 dni)
2.   karnet z 15% rabatem o wartości min. 85,00 zł. (do wykorzystania w ciągu 60 dni)
3.   karnet z 15% rabatem o wartości min. 120,00 zł. (do wykorzystania w ciągu 90 dni)
4.   karnet z 15% rabatem o wartości  min.  230,00 zł. (do wykorzystania w ciągu  180 dni)
5.   karnet z 15% rabatem o wartości  min.  320,00 zł. (do wykorzystania w ciągu   270 dni)
6.   karnet stałego klienta imienny ważny z dokumentem tożsamości -  155,00 zł    
      ważny 30 dni bez ograniczeń wejść i czasu pobytu na  basenie, (bez możliwości korzystania ze zjeżdżalni)
7.   karnet stałego klienta imienny ważny z dokumentem tożsamości -  420 zł ważny 90 dni bez ograniczeń wejść i czasu pobytu na basenie,
      (bez możliwości korzystania ze zjeżdżalni)
8.   kaucja za karnet 16,00 zł - będzie bezzwrotna po upływie 2 lat od chwili
      wygaśnięcia aktywności karnetu. Po upływie okresów określonych w ppkt 1-5 konta są 
      zablokowane na maksimum 2 lata, odblokowanie kont nastąpi po dokonaniu wpłaty
      minimum w wysokości określonej w jednym z tych ppkt..
9.   za karnety uszkodzone kaucja nie jest zwracana.
10. na uzasadnioną prośbę klienta, dyrektor pływalni może odblokować konto i przedłużyć termin wykorzystania karnetu.

VI.   Wejścia grupowe:

1.   Grupy zorganizowane za pośrednictwem przedszkoli, szkół, instytucji
      oraz organizacji pozarządowych w godzinach 8.00 - 16.00)
      a) 5,00 zł za 45 min korzystania z basenów
          7,00 zł za 90 min korzystania z basenów
          8,00 zł za 120 min korzystania z basenów
      b) 5,50 zł za 45 min korzystania z basenów + zjeżdżalnia
          7,50 zł za 90 min korzystania z basenów + zjeżdżalnia
          8,50 zł za 120 min korzystania z basenów + zjeżdżalnia
2.   dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w zarejestrowanych pływackich klubach sportowych w
      ramach prowadzonych  treningów grup zorganizowanych ma zastosowanie stawka określona
      w pkt 1, tab 1, wiersz 3, kol. 4 cennika bez względu na godziny prowadzenia zajęć, pod    
      warunkiem, że zajęcia te są prowadzone według harmonogramu ustalonego przez władze  
      klubu pływackiego w uzgodnieniu z dyrektorem pływalni i po zawarciu stosownej umowy 
      pomiędzy klubem a pływalnią.
3.   za grupę zorganizowaną uważa się grupę liczącą nie mniej niż 10 osób,
      a w przypadku osób niepełnosprawnych nie mniej niż 5 osób.
4.   opłata za korzystanie ze sprzętu do nauki pływania przez grupy zorganizowane w cenie biletu
      sprzęt pobiera i zwraca opiekun grupy).
 
VII.    Bilety ulgowe i wejścia bez opłat:

1.    bilety ulgowe przysługują dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz
       młodzieży i studentom do ukończenia 25 roku życia  za okazaniem ważnej legitymacji
       (szkolnej  i studenckiej).
2.    wejście bez opłat przysługują:
       a)  dzieci do lat 3 (obowiązkowo powinny być w pieluchomajtkach)
       b)  opiekunowie grup zorganizowanych oraz instruktorzy prowadzący zajęcia wg ustalonego
       harmonogramu uzgodnionego z dyrektorem pływalni
       c)  opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu
       orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości osoby niepełnosprawnej.
       d)  instruktorom prowadzącym zajęcia rehabilitacyjne zorganizowane przez organizacje pozarządowe w grupach liczących nie mniej niż 5 osób
       w godz. 6:15 - 10:00 od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych. Zajęcia powinny byc wcześniej uzgodnione z dyrektorem  pływalni. 
       e) opiekunowie dzieci do lat 7 korzystających z indywidualnej nauki pływania, mogą
       nieodpłatnie przebywać na hali basenowej wyłącznie w miejscu oznakowanym jako tzw. "strefa sucha".

VIII.  Opłaty za grupową naukę pływania i doskonalenie pływania:      
   
1.  Za 20 lekcji nauki pływania lub doskonalenia pływania   w grupach liczących od 10 - 15  osób:
     a) dzieci i młodzież w godz. 8:00  - 16:00 za pośrednictwem szkół i przedszkoli - 220,00 zł/osobę
     b) dzieci, młodzież i dorośli w godz. 16:00  - 21:45 - 100,00 zł/osobę + opłata za bilet za każde wejście wg. cennika.
2.  Za 1 lekcję nauki pływania lub doskonalenia pływania dla grup zorganizowanych liczących do 15 osób 60,00 zł + opłata za pobyt
     grupy wg cennika (usługa dostępna po wcześniejszym uzgodnieniu.
3.  Za 10 lekcji  nauki pływania i doskonalenia pływania  w grupach liczących od 7 - 9  osób (dzieci ,młodzież i
     dorośli) - 65,00 zł/osobę + opłata za bilet za każde wejście wg. cennika. 

   
Lekcja nauki pływania lub doskonalenia  pływania wynosi 45 minut.

  IX.   Opłata za indywidualną naukę pływania:

1) za 1 lekcję dla 1 osoby  -  39,00 zł + bilet wstępu wg. cennika
2) za 1 lekcję dla 2 osób  -  42,00 zł (2x21) + bilet wstępu dla każdej osoby wg. cennika
3) za 1 lekcję dla 3 osób  -  45,00 zł (3x15) + bilet wstępu dla każdej osoby wg. cennika

4) bilet trenerski 13,00zł za 60 min (za każdą następną minutę 0,22zł) przebywania w strefie płatnej i upoważniający do prowadzenia indywidualnej nauki pływania w godzinach 6:15-21:45 przez osoby posiadające uprawnienia instruktora i prowadzące działalność gospodarczą rekreacji ruchowej + bilet wstępu wg. cennika dla każdej osoby korzystającej z nauki pływania. Zakup biletu i prowadzenie nauki pływania jest możliwe po zawarciu stosownej umowy pomiędzy osobą prowadzącą działalność gospodarczą a pływalnią.
     Lekcja nauki pływania lub doskonalenia pływania wynosi 45 minut.

X.   Opłata za podane niżej usługi:
 
    1.  Acwa aerobik :

a) w grupach od 10 -15 osób:
- 7,50 zł/osoby x ilość planowanych zajęć w danym miesiącu w formie przedpłaty + opłata za bilet za każde wejście.
- 9,00 zł/osoby + opłata za bilet przy wejściu indywidualnym (usługa jest możliwa jeżeli ilość ćwiczących nie będzie większa niż 15 osób).
b) w grupach od 7-9 osób:
- 10,00 zł/osoby x ilość planowanych zajęć w danym miesiącu w formie przedpłaty + opłata za bilet za każde wejście.
- 12,00 zł/osoby + opłata za bilet przy wejściu indywidualnym (usługa jest możliwa jeżeli ilość ćwiczących nie będzie większa niż 9 osób).

 
XI.   Opłata za rezerwację: 

1) hali basenowej - 500,00 zł/godz. (max dla 80 osób jednorazowo). Podmioty organizujące imprezy
sportowe oraz rekreacyjne  mogą otrzymać bonifikatę do 75%.
Bonifikaty udziela Burmistrz Miasta na umotywowany wniosek podmiotu pozytywnie zaopiniowany
przez Dyrektora Pływalni.
2)
 toru pływackiego basenu sportowego w godzinach 6:15 do 21:15 - 100,00 zł/ za 1 godzinę (max 9 osób),
3) toru pływackiego dla dzieci i młodzieży (max 8 osób na 1 tor) zrzeszonej w zarejestrowanych
pływackich klubach sportowych w ramach prowadzonych treningów od poniedziałku do soboty opłata wynosi 40,00 zł/60 min za każdy zarezerwowany tor pod warunkiem
 ze zajęcia te są prowadzone wg harmonogramu (określającego datę i godz. treningu oraz ilość zarezerwowanych torów na każdy trening)
opracowanego przez władze klubu pływackiego, uzgodnionego z dyrektorem pływalni i po zawarciu stosownej umowy pomiędzy klubem a pływalnią.

XII.     Inne opłaty:

   -  zagubienie klucza od szafki - 50,00 zł
   -  zniszczenie paska - 20,00 zł
   -  zagubienie numerka z szatni - 20,00 zł

XIII. Wynajem powierzchni reklamowych :
[Rozmiar: 98195 bajtów] 
XIV. Promocje:

1) w dniach 25-26 maja 2018 r opłata za korzystanie z sauny w godz. 18.00 - 21.00 wynosi 1 zł bez limitu czasu;
2) w dniu 27 maja 2018r w godz. 6.15 - 12.00 wszystkie bilety gotówkowe uprawniają do korzystania z usług
basenowych bez limitu czasu;
3) w dniu 1 czerwca 2018 w godz. 6.15 - 21.45 wprowadza się bilety ulgowe w cenie 1,00 zł uprawniające do
korzystania z usług basenu bez limitu czasu.